18 December 2018

विष्‍णु सहस्‍त्रनामम् स्‍तोत्र | Vishnu Sahasranama Stotra in hindi with meaning | The Thousand Names of Lord Vishnu


विष्‍णु सहस्‍त्रनामम् स्‍तोत्र 

Vishnu Sahasranama Stotra  

The Thousand Names of Lord Vishnu

vishnu sahasranamam in hindi with meaning
vishnu sahasranamam in hindi

॥ विष्‍णु सहस्‍त्रनामम् स्‍तोत्र ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम: ॥

ॐ विश्वं विष्णु: वषट्कारो भूत-भव्य-भवत-प्रभुः ।
भूत-कृत भूत-भृत भावो भूतात्मा भूतभावनः ।। 1 ।।

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमं गतिः।
अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च ।। 2 ।।

योगो योग-विदां नेता प्रधान-पुरुषेश्वरः ।
नारसिंह-वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः ।। 3 ।।

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु: भूतादि: निधि: अव्ययः ।
संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु: ईश्वरः ।। 4 ।।

स्वयंभूः शम्भु: आदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।
अनादि-निधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ।। 5 ।।

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो-अमरप्रभुः ।
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ।। 6 ।।

अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः ।
प्रभूतः त्रिककुब-धाम पवित्रं मंगलं परं ।। 7।।

ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः ।
हिरण्य-गर्भो भू-गर्भो माधवो मधुसूदनः ।। 8 ।।

ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ।
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति: आत्मवान ।। 9 ।।

सुरेशः शरणं शर्म विश्व-रेताः प्रजा-भवः ।
अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ।। 10 ।।

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादि: अच्युतः ।
वृषाकपि: अमेयात्मा सर्व-योग-विनिःसृतः ।। 11 ।।

वसु:वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः ।
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः ।। 12 ।।

रुद्रो बहु-शिरा बभ्रु: विश्वयोनिः शुचि-श्रवाः ।
अमृतः शाश्वतः स्थाणु: वरारोहो महातपाः ।। 13 ।।

सर्वगः सर्वविद्-भानु:विष्वक-सेनो जनार्दनः ।
वेदो वेदविद-अव्यंगो वेदांगो वेदवित् कविः ।। 14 ।।

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृता-कृतः ।
चतुरात्मा चतुर्व्यूह:-चतुर्दंष्ट्र:-चतुर्भुजः ।। 15 ।।

भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु: जगदादिजः ।
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ।। 16 ।।

उपेंद्रो वामनः प्रांशु: अमोघः शुचि: ऊर्जितः ।
अतींद्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ।। 17 ।।

वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः।
अति-इंद्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ।। 18 ।।

महाबुद्धि: महा-वीर्यो महा-शक्ति: महा-द्युतिः।
अनिर्देश्य-वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रि-धृक ।। 19 ।।

महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः ।
अनिरुद्धः सुरानंदो गोविंदो गोविदां-पतिः ।। 20 ।।

मरीचि:दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः ।
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ।। 21 ।।

अमृत्युः सर्व-दृक् सिंहः सन-धाता संधिमान स्थिरः ।
अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ।। 22 ।।

गुरुःगुरुतमो धामः सत्यः सत्य-पराक्रमः ।
निमिषो-अ-निमिषः स्रग्वी वाचस्पति: उदार-धीः ।। 23 ।।

अग्रणी: ग्रामणीः श्रीमान न्यायो नेता समीरणः ।
सहस्र-मूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात ।। 24 ।।

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सं-प्रमर्दनः ।
अहः संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः ।। 25 ।।

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक्-विश्वभुक्-विभुः ।
सत्कर्ता सकृतः साधु: जह्नु:-नारायणो नरः ।। 26 ।।

असंख्येयो-अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्ट-कृत्-शुचिः ।
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ।। 27।।

वृषाही वृषभो विष्णु: वृषपर्वा वृषोदरः ।
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुति-सागरः ।। 28 ।।

सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः ।
नैक-रूपो बृहद-रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ।। 29 ।।

ओज: तेजो-द्युतिधरः प्रकाश-आत्मा प्रतापनः ।
ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्र:चंद्रांशु: भास्कर-द्युतिः ।। 30 ।।

अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिंदुः सुरेश्वरः ।
औषधं जगतः सेतुः सत्य-धर्म-पराक्रमः ।। 31 ।।

भूत-भव्य-भवत्-नाथः पवनः पावनो-अनलः ।
कामहा कामकृत-कांतः कामः कामप्रदः प्रभुः ।। 32 ।।

युगादि-कृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः ।
अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित्-अनंतजित ।। 33 ।।

इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुषो वृषः ।
क्रोधहा क्रोधकृत कर्ता विश्वबाहु: महीधरः ।। 34 ।।

अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।
अपाम निधिरधिष्टानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ।। 35 ।।

स्कन्दः स्कन्द-धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ।
वासुदेवो बृहद भानु: आदिदेवः पुरंदरः ।। 36 ।।

अशोक: तारण: तारः शूरः शौरि: जनेश्वर: ।
अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ।। 37 ।।

पद्मनाभो-अरविंदाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत ।
महर्धि-ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः ।। 38 ।।

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः ।
सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजयः ।। 39 ।।

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु: दामोदरः सहः ।
महीधरो महाभागो वेगवान-अमिताशनः ।। 40 ।।

उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः ।
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। 41 ।।

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो-ध्रुवः ।
परर्रद्वि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ।। 42 ।।

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो-अनयः ।
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ: धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। 43 ।।

वैकुंठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।
हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ।। 44।।

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः ।
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व-दक्षिणः ।। 45 ।।

विस्तारः स्थावर: स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम ।
अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ।। 46 ।।

अनिर्विण्णः स्थविष्ठो-अभूर्धर्म-यूपो महा-मखः ।
नक्षत्रनेमि: नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ।। 47 ।।

यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः ।
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं ।। 48 ।।

सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत ।
मनोहरो जित-क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ।। 49 ।।

स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत ।
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ।। 50 ।।

धर्मगुब धर्मकृद धर्मी सदसत्क्षरं-अक्षरं ।
अविज्ञाता सहस्त्रांशु: विधाता कृतलक्षणः ।। 51 ।।

गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः ।
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद गुरुः ।। 52 ।।

उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः ।
शरीर भूतभृद्भोक्ता कपींद्रो भूरिदक्षिणः ।। 53 ।।

सोमपो-अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुसत्तमः ।
विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः ।। 54 ।।

जीवो विनयिता-साक्षी मुकुंदो-अमितविक्रमः ।
अम्भोनिधिरनंतात्मा महोदधिशयो-अंतकः ।। 55 ।।

अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः ।
आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ।। 56 ।।

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः ।
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रृंगः कृतांतकृत ।। 57 ।।

महावराहो गोविंदः सुषेणः कनकांगदी ।
गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तश्चक्र-गदाधरः ।। 58 ।।

वेधाः स्वांगोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो-अच्युतः ।
वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ।। 59 ।।

भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुधः ।
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु:-गतिसत्तमः ।। 60 ।।

सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ।
दिवि:स्पृक् सर्वदृक व्यासो वाचस्पति:अयोनिजः ।। 61 ।।

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक ।
संन्यासकृत्-छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम ।। 62 ।।

शुभांगः शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ।। 63 ।।

अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत्-शिवः ।
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ।। 64 ।।

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान्-लोकत्रयाश्रयः ।। 65 ।।

स्वक्षः स्वंगः शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर: ।
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ।। 66 ।।

उदीर्णः सर्वत:चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः ।
भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ।। 67 ।।

अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः ।
अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ।। 68 ।।

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः ।
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ।। 69 ।।

कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः ।
अनिर्देश्यवपुर्विष्णु: वीरोअनंतो धनंजयः ।। 70 ।।

ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ।
ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ।। 71 ।।

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः ।
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ।। 72 ।।

स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः ।
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ।। 73 ।।

मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः ।
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। 74 ।।

सद्गतिः सकृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः ।
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ।। 75 ।।

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो-अनलः ।
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो-अथापराजितः ।। 76 ।।

विश्वमूर्तिमहार्मूर्ति:दीप्तमूर्ति: अमूर्तिमान ।
अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ।। 77 ।।

एको नैकः सवः कः किं यत-तत-पद्मनुत्तमम ।
लोकबंधु: लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ।। 78 ।।

सुवर्णोवर्णो हेमांगो वरांग: चंदनांगदी ।
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरऽचलश्चलः ।। 79 ।।

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक ।
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ।। 80 ।।

तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्रृंगो गदाग्रजः ।। 81 ।।

चतुर्मूर्ति: चतुर्बाहु:श्चतुर्व्यूह:चतुर्गतिः ।
चतुरात्मा चतुर्भाव:चतुर्वेदविदेकपात ।। 82 ।।

समावर्तो-अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ।
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ।। 83 ।।

शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः ।
इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ।। 84 ।।

उद्भवः सुंदरः सुंदो रत्ननाभः सुलोचनः ।
अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज-जयी ।। 85 ।।

सुवर्णबिंदुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः ।
महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधः ।। 86 ।।

कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो-अनिलः ।
अमृतांशो-अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ।। 87 ।।

सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः ।
न्यग्रोधो औदुंबरो-अश्वत्थ:चाणूरांध्रनिषूदनः ।। 88 ।।

सहस्रार्चिः सप्तजिव्हः सप्तैधाः सप्तवाहनः ।
अमूर्तिरनघो-अचिंत्यो भयकृत्-भयनाशनः ।। 89 ।।

अणु:बृहत कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् ।
अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ।। 90 ।।

भारभृत्-कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः ।
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।। 91 ।।

धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः ।
अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः ।। 92 ।।

सत्त्ववान सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः ।
अभिप्रायः प्रियार्हो-अर्हः प्रियकृत-प्रीतिवर्धनः ।। 93 ।।

विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग विभुः ।
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ।। 94 ।।

अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः ।
अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकधिष्ठानमद्भुतः ।। 95।।

सनात्-सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः ।
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदक्षिणः ।। 96 ।।

अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः ।
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ।। 97 ।।

अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः ।
विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ।। 98 ।।

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः ।
वीरहा रक्षणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः ।। 99 ।।

अनंतरूपो-अनंतश्री: जितमन्यु: भयापहः ।
चतुरश्रो गंभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ।। 100 ।।

अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिरांगदः ।
जननो जनजन्मादि: भीमो भीमपराक्रमः ।। 101 ।।

आधारनिलयो-धाता पुष्पहासः प्रजागरः ।
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ।। 102 ।।

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः ।
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः ।। 103 ।।

भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः ।
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः ।। 104 ।।

यज्ञभृत्-यज्ञकृत्-यज्ञी यज्ञभुक्-यज्ञसाधनः ।
यज्ञान्तकृत-यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च ।। 105 ।।

आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः ।
देवकीनंदनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ।। 106 ।।

शंखभृन्नंदकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः ।
रथांगपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ।। 107 ।।

सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति।

वनमालि गदी शार्ङ्गी शंखी चक्री च नंदकी ।
श्रीमान् नारायणो विष्णु: वासुदेवोअभिरक्षतु ।

1      विश्वम्         vishwam Who is the universe himself
2      विष्णुः        vishnuh    He who pervades everywhere
3      वषट्कारः    vashatkaarah    He who is invoked for oblations
4      भूतभव्यभवत्प्रभुः   bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh         The Lord of past, present and future
5      भूतकृत्       bhoota-krit       The creator of all creatures
6      भूतभृत्       bhoota-bhrit     He who nourishes all creatures
7      भावः bhaavah    He who becomes all moving and nonmoving things
8      भूतात्मा       bhootaatmaa     The aatman of all beings
9      भूतभावनः   bhoota-bhaavanah    The cause of the growth and birth of all creatures
10    पूतात्मा       pootaatmaa       He with an extremely pure essence
11    परमात्मा      paramaatmaa    The Supersoul
12    मुक्तानां परमा गतिः         muktaanaam paramaa gatih       The final goal, reached by liberated souls
13    अव्ययः       avyayah    Without destruction
14    पुरुषः purushah He who is manifestation of A soul with strong masculinity
15    साक्षी saakshee   The witness
16    क्षेत्रज्ञः        kshetrajnah       The knower of the field
17    अक्षरः        aksharah   Indestructible
18    योगः yogah       He who is realized through yoga
19    योगविदां नेता       yoga-vidaam netaa   The guide of those who know yoga
20    प्रधानपुरुषेश्वरः       pradhaana-purusheshvarah        Lord of pradhaana and purusha
21    नारसिंहवपुः naarasimha-vapuh    He whose form is man-lion
22    श्रीमान्        shreemaan        He who is always with shree
23    केशवः        kah Brahma; ah Vishnu and Isa Shiva       keshavah: He who has beautiful locks of hair, slayer of Keshi and one who is himself the three
24    पुरुषोत्तमः    purushottamah The Supreme Controller, best among the purushas
25    सर्वः   sarvah      He who is everything
26    शर्वः sharvas     The auspicious
27    शिवः shivah      He who is eternally pure
28    स्थाणुः        sthaanuh   The pillar, the immovable truth
29    भूतादिः       bhootaadih       The cause of the five great elements
30    निधिरव्ययः nidhir-avyayah The imperishable treasure
31    सम्भवः       sambhavah       He who descends of His own free will
32    भावनः        bhaavanah        He who gives everything to his devotees
33    भर्ता   bhartaa     He who governs the entire living world
34    प्रभवः         prabhavah        The womb of the five great elements
35    प्रभुः   prabhuh    The Almighty Lord
36    ईश्वरः eeshvarah         He who can do anything without any help
37    स्वयम्भूः      svayambhooh   He who manifests from Himself
38    शम्भुः         shambhuh         He who brings auspiciousness
39    आदित्यः     aadityah   The son of Aditi (Vaamana)
40    पुष्कराक्षः    pushkaraakshah        He who has eyes like the lotus
41    महास्वनः    mahaasvanah    He who has a thundering voice
42    अनादि-निधनः      anaadi-nidhanah       He without origin or end
43    धाता dhaataa     He who supports all fields of experience
44    विधाता       vidhaataa The dispenser of fruits of action
45    धातुरुत्तमः    dhaaturuttamah         The subtlest atom
46    अप्रमेयः      aprameyah        He who cannot be perceived
47    हृषीकेशः     hrisheekeshah   The Lord of the senses
48    पद्मनाभः     padmanaabhah He from whose navel comes the lotus
49    अमरप्रभुः    amaraprabhuh   The Lord of the devas
50    विश्वकर्मा     vishvakarmaa   The creator of the universe
51    मनुः   manuh      He who has manifested as the Vedic mantras
52    त्वष्टा tvashtaa    He who makes huge things small
53    स्थविष्ठः      sthavishtah       The supremely gross
54    स्थविरो ध्रुवः        sthaviro dhruvah       The ancient, motionless one
55    अग्राह्यः      agraahyah         He who is not perceived sensually
56    शाश्वतः       shaashvatah      He who always remains the same
57    कृष्णः         krishnah   He whose complexion is dark
58    लोहिताक्षः   lohitaakshah     Red-eyed
59    प्रतर्दनः       pratardanah      The Supreme destruction
60    प्रभूतस्        prabhootas        Ever-full
61    त्रिकाकुब्धाम        trikakub-dhaama       The support of the three quarters
62    पवित्रम्       pavitram   He who gives purity to the heart
63    मंगलं-परम्   mangalam param      The Supreme auspiciousness
64    ईशानः        eeshanah The controller of the five great elements
65    प्राणदः        praanadah         He who gives life
66    प्राणः praanah    He who ever lives
67    ज्येष्ठः jyeshthah Older than all
68    श्रेष्ठः   shreshthah        The most glorious
69    प्रजापतिः     prajaapatih       The Lord of all creatures
70    हिरण्यगर्भः   hiranyagarbhah         He who dwells in the womb of the world
71    भूगर्भः        bhoogarbhah    He who is the womb of the world
72    माधवः       maadhavah       Husband of Lakshmi
73    मधुसूदनः     madhusoodanah        Destroyer of the Madhu demon
74    ईश्वरः eeshvarah         The controller
75    विक्रमः       vikramee He who is full of prowess
76    धन्वी dhanvee    He who always has a divine bow
77    मेधावी        medhaavee       Supremely intelligent
78    विक्रमः       vikramah Valorous
79    क्रमः kramah     All-pervading
80    अनुत्तमः      anuttamah        Incomparably great
81    दुराधर्षः       duraadharshah He who cannot be attacked successfully
82    कृतज्ञः        kritajnah   He who knows all that is
83    कृतिः kritih        He who rewards all our actions
84    आत्मवान्    aatmavaan        The self in all beings
85    सुरेशः         sureshah   The Lord of the demigods
86    शरणम्        sharanam The refuge
87    शर्म    sharma     He who is Himself infinite bliss
88    विश्वरेताः     visva-retaah      The seed of the universe
89    प्रजाभवः     prajaa-bhavah   He from whom all praja comes
90    अहः ahah         He who is the nature of time
91    संवत्सरः      samvatsarah     He from whom the concept of time comes
92    व्यालः        vyaalah    The serpent (vyaalah) to atheists
93    प्रत्ययः        pratyayah He whose nature is knowledge
94    सर्वदर्शनः    sarvadarshanah         All-seeing
95    अजः ajah Unborn
96    सर्वेश्वरः       sarveshvarah    Controller of all
97    सिद्धः         siddhah    The most famous
98    सिद्धिः        siddhih     He who gives moksha
99    सर्वादिः       sarvaadih The beginning of all
100 अच्युतः      achyutah Infallible
101 वृषाकपिः    vrishaakapih     He who lifts the world to dharma
102 अमेयात्मा    ameyaatmaa     He who manifests in infinite varieties
103 सर्वयोगविनिसृतः   sarva-yoga-vinissritah       He who is free from all attachments
104 वसुः   vasuh       The support of all elements
105 वसुमनाः      vasumanaah     He whose mind is supremely pure
106 सत्यः satyah      The truth
107 समात्मा      samaatmaa       He who is the same in all
108 सम्मितः      sammitah He who has been accepted by authorities
109 समः   samah      Equal
110 अमोघः       amoghah Ever useful
111 पुण्डरीकाक्षः         pundareekaakshah    He who dwells in the heart
112 वृषकर्मा      vrishakarmaa    He whose every act is righteous
113 वृषाकृतिः    vrishaakritih     The form of dharma
114 रुद्रः   rudrah      He who is mightiest of the mighty or He who is "fierce"
115 बहुशिरः      bahu-shiraah     He who has many heads
116 बभ्रुः babhrur    He who rules over all the worlds
117 विश्वयोनिः    vishvayonih      The womb of the universe
118 शुचिश्रवाः    shuchi-shravaah        He who listens only the good and pure
119 अमृतः        amritah     Immortal
120 शाश्वतः-स्थाणुः     shaashvatah-sthaanur        Permanent and immovable
121 वरारोहः      varaaroho         The most glorious destination
122 महातपः      mahaatapaah    He of great tapas
123 सर्वगः         sarvagah   All-pervading
124 सर्वविद्भानुः sarvavid-bhaanuh     All-knowing and effulgent
125 विष्वक्सेनः   vishvaksenah    He against whom no army can stand
126 जनार्दनः      janaardanah      He who gives joy to good people
127 वेदः   vedah       He who is the Vedas
128 वेदविद्       vedavid    The knower of the Vedas
129 अव्यंगः       avyangah Without imperfections
130 वेदांगः        vedaangah        He whose limbs are the Vedas
131 वेदविद्       vedavit     He who contemplates upon the Vedas
132 कविः kavih        The seer
133 लोकाध्यक्षः lokaadhyakshah        He who presides over all lokas
134 सुराध्यक्षः    suraadhyaksho He who presides over all devas
135 धर्माध्यक्षः   dharmaadhyakshah   He who presides over dharma
136 कृताकृतः     krita-akritah     All that is created and not created
137 चतुरात्मा     chaturaatmaa    The four-fold self
138 चतुर्व्यूहः     chaturvyoohah Vasudeva, Sankarshan etc.
139 चतुर्दंष्ट्रः      chaturdamstrah         He who has four canines (Nrsimha)
140 चतुर्भुजः      chaturbhujah    Four-handed
141 भ्राजिष्णुः     bhraajishnur     Self-effulgent consciousness
142 भोजनम्      bhojanam He who is the sense-objects
143 भोक्ता         bhoktaa    The enjoyer
144 सहिष्णुः      sahishnuh         He who can suffer patiently
145 जगदादिजः   jagadaadijah     Born at the beginning of the world
146 अनघः        anaghah    Sinless
147 विजयः       vijayah     Victorious
148 जेता   jetaa         Ever-successful
149 विश्वयोनिः    vishvayonih      He who incarnates because of the world
150 पुनर्वसुः       punarvasuh       He who lives repeatedly in different bodies
151 उपेन्द्रः        upendra    The younger brother of Indra (Vamana)
152 वामनः        vaamanah         He with a dwarf body
153 प्रांशुः praamshuh        He with a huge body
154 अमोघः       amoghah He whose acts are for a great purpose
155 शुचिः         shuchih    He who is spotlessly clean
156 ऊर्जितः       oorjitah    He who has infinite vitality
157 अतीन्द्रः      ateendrah He who surpasses Indra
158 संग्रहः         samgrahah        He who holds everything together
159 सर्गः   sargah      He who creates the world from Himself
160 धृतात्मा       dhritaatmaa      Established in Himself
161 नियमः        niyamah   The appointing authority
162 यमः   yamah      The administrator
163 वेद्यः vedyah     That which is to be known
164 वैद्यः vaidyah    The Supreme doctor
165 सदायोगी     sadaa-yogee     Always in yoga
166 वीरहा         veerahaa   He who destroys the mighty heroes
167 माधवः       maadhavah       The Lord of all knowledge
168 मधुः   madhuh    Sweet
169 अतीन्द्रियः   ateendriyo        Beyond the sense organs
170 महामायः     mahaamayah    The Supreme Master of all Maya
171 महोत्साहः    mahotsaahah    The great enthusiast
172 महाबलः     mahaabalah      He who has supreme strength
173 महाबुद्धिः    mahaabuddhir   He who has supreme intelligence
174 महावीर्यः     mahaa-veeryah         The supreme essence
175 महाशक्तिः    mahaa-shaktih All-powerful
176 महाद्युतिः     mahaa-dyutih   Greatly luminous
177 अनिर्देश्यवपुः        anirdeshya-vapuh     He whose form is indescribable
178 श्रीमान्        shreemaan        He who is always courted by glories
179 अमेयात्मा    ameyaatmaa     He whose essence is immeasurable
180 महाद्रिधृक्   mahaadri-dhrik         He who supports the great mountain
181 महेष्वासः    maheshvaasah He who wields shaarnga
182 महीभर्ता      maheebhartaa   The husband of mother earth
183 श्रीनिवासः   shreenivaasah   The permanent abode of Shree
184 सतां गतिः    sataam gatih     The goal for all virtuous people
185 अनिरुद्धः     aniruddhah       He who cannot be obstructed
186 सुरानन्दः      suraanandah     He who gives out happiness
187 गोविन्दः      govindah The protector of the 'Go' - means Veda not Cow.
188 गोविदां-पतिः        govidaam-patih        The Lord of all men of wisdom
189 मरीचिः       mareechih        Effulgence
190 दमनः damanah He who controls rakshasas
191 हंसः   hamsah     The swan
192 सुपर्णः        suparnah Beautiful-winged (Two birds analogy)
193 भुजगोत्तमः   bhujagottamah The serpent Ananta
194 हिरण्यनाभः hiranyanaabhah        He who has a golden navel
195 सुतपाः        sutapaah   He who has glorious tapas
196 पद्मनाभः     padmanaabhah He whose navel is like a lotus
197 प्रजापतिः     prajaapatih       He from whom all creatures emerge
198 अमृत्युः       amrityuh He who knows no death
199 सर्वदृक्       sarva-drik         The seer of everything
200 सिंहः simhah     He who destroys
201 सन्धाता      sandhaataa        The regulator
202 सन्धिमान्    sandhimaan      He who seems to be conditioned
203 स्थिरः         sthirah      Steady
204 अजः ajah He who takes the form of Aja, Brahma
205 दुर्मषणः       durmarshanah   He who cannot be vanquished
206 शास्ता        shaastaa    He who rules over the universe
207 विश्रुतात्मा   vishrutaatmaa   He who is celebrated, most famous and heard about by one and all.
208 सुरारिहा      suraarihaa         Destroyer of the enemies of the devas
209 गुरुः   guruh       The teacher
210 गुरुतमः       gurutamah        The greatest teacher
211 धाम   dhaama    The goal
212 सत्यः satyah      He who is Himself the truth
213 सत्यपराक्रमः        satya-paraakramah    Dynamic Truth
214 निमिषः       nimishah He who has closed eyes in contemplation
215 अनिमिषः    animishah         He who remains unwinking; ever knowing
216 स्रग्वी sragvee     He who always wears a garland of undecaying flowers
217 वाचस्पतिः-उदारधीः       vaachaspatir-udaara-dheeh        He who is eloquent in championing the Supreme law of life; He with a large-hearted intelligence
218 अग्रणीः       agraneeh   He who guides us to the peak
219 ग्रामणीः      graamaneeh      He who leads the flock
220 श्रीमान्        shreemaan        The possessor of light, effulgence, glory
221 न्यायः         nyaayah    Justice
222 नेता   netaa        The leader
223 समीरणः      sameeranah      He who sufficiently administers all movements of all living creatures
224 सहस्रमूर्धा    sahasra-moordhaa     He who has endless heads
225 विश्वात्मा     vishvaatmaa     The soul of the universe
226 सहस्राक्षः     sahasraakshah   Thousands of eyes
227 सहस्रपात्     sahasrapaat       Thousand-footed
228 आवर्तनः     aavartanah        The unseen dynamism
229 निवृत्तात्मा    nivritaatmaa     The soul retreated from matter
230 संवृतः         samvritah He who is veiled from the jiva
231 संप्रमर्दनः     sam-pramardanah     He who persecutes evil men
232 अहः संवर्तकः       ahassamvartakah      He who thrills the day and makes it function vigorously
233 वह्निः vahnih      Fire
234 अनिलः      anilah       Air
235 धरणीधरः    dharaneedharah        He who supports the earth
236 सुप्रसादः      suprasaadah      Fully satisfied
237 प्रसन्नात्मा    prasanaatmaa    Ever pure and all-blissful self
238 विश्वधृक्      vishva-dhrik     Supporter of the world
239 विश्वभुक्      vishvabhuk       He who enjoys all experiences
240 विभुः vibhuh      He who manifests in endless forms
241 सत्कर्ता       satkartaa   He who adores good and wise people
242 सत्कृतः       satkritah   He who is adored by all good people
243 साधुः saadhur    He who lives by the righteous codes
244 जह्नुः jahnuh      Leader of men
245 नारायणः     naaraayanah     He who resides on the waters
246 नरः    narah        The guide
247 असंख्येयः   asankhyeyah     He who has numberless names and forms
248 अप्रमेयात्मा aprameyaatmaa        A soul not known through the pramanas
249 विशिष्टः      vishishtah         He who transcends all in His glory
250 शिष्टकृत्      shishta-krit       The lawmaker
251 शुचिः         shuchih    He who is pure
252 सिद्धार्थः      siddhaarthah     He who has all arthas
253 सिद्धसंकल्पः        siddhasankalpah       He who gets all He wishes for
254 सिद्धिदः      siddhidah The giver of benedictions
255 सिद्धिसाधनः         siddhisaadhanah       The power behind our sadhana
256 वृषाही        vrishaahee        Controller of all actions
257 वृषभः         vrishabhah        He who showers all dharmas
258 विष्णुः        vishnuh    Long-striding
259 वृषपर्वा       vrishaparvaa     The ladder leading to dharma (As well as dharma itself)
260 वृषोदरः       vrishodarah      He from whose belly life showers forth
261 वर्धनः         vardhanah        The nurturer and nourisher
262 वर्धमानः      vardhamaanah He who can grow into any dimension
263 विविक्तः      viviktah    Separate
264 श्रुतिसागरः   shruti-saagarah         The ocean for all scripture
265 सुभुजः        subhujah He who has graceful arms
266 दुर्धरः durdharah         He who cannot be known by great yogis
267 वाग्मी vaagmee   He who is eloquent in speech
268 महेन्द्रः        mahendrah       The lord of Indra
269 वसुदः         vasudah    He who gives all wealth
270 वसुः   vasuh       He who is Wealth
271 नैकरूपः      naika-roopo      He who has unlimited forms
272 बृहद्रूपः       brihad-roopah   Vast, of infinite dimensions
273 शिपिविष्टः    shipivishtah      The presiding deity of the sun
274 प्रकाशनः     prakaashanah    He who illuminates
275 ओजस्तेजोद्युतिधरः         ojas-tejo-dyutidharah        The possessor of vitality, effulgence and beauty
276 प्रकाशात्मा   prakaashaatmaa        The effulgent self
277 प्रतापनः      prataapanah      Thermal energy; one who heats
278 ऋद्धः riddhah     Full of prosperity
279 स्पष्टाक्षरः     spashtaaksharah        One who is indicated by OM
280 मन्त्रः mantrah    The nature of the Vedic mantras
281 चन्द्रांशुः      chandraamshuh        The rays of the moon
282 भास्करद्युतिः         bhaaskara-dyutih      The effulgence of the sun
283 अमृतांशोद्भवः       amritaamshoodbhavah      The Paramatman from whom Amrutamshu or the Moon originated at the time of the churning of the Milk-ocean.[27]
284 भानुः bhaanuh   Self-effulgent
285 शशबिन्दुः    shashabindhuh The moon who has a rabbit-like spot
286 सुरेश्वरः        sureshvarah      A person of extreme charity
287 औषधम्      aushadham       Medicine
288 जगतः सेतुः jagatas-setuh    A bridge across the material energy
289 सत्यधर्मपराक्रमः    satya-dharma-paraakramah       One who champions heroically for truth and righteousness
290 भूतभव्यभवन्नाथः bhoota-bhavya-bhavan-naathah         The Lord of past, present and future
291 पवनः pavanah    The air that fills the universe
292 पावनः        paavanah He who gives life-sustaining power to air
293 अनलः       analah      Fire
294 कामहा        kaamahaa         He who destroys all desires
295 कामकृत्      kaamakrit         He who fulfills all desires
296 कान्तः        kaantah    He who is of enchanting form
297 कामः kaamah    The beloved
298 कामप्रदः     kaamapradah    He who supplies desired objects
299 प्रभुः   prabhuh    The Lord
300 युगादिकृत्    yugaadi-krit      The creator of the yugas
301 युगावर्तः      yugaavartah      The law behind time
302 नैकमायः     naikamaayah    He whose forms are endless and varied
303 महाशनः      mahaashanah    He who eats up everything
304 अदृश्यः       adrishyah Imperceptible
305 व्यक्तरूपः    vyaktaroopah    He who is perceptible to the yogi
306 सहस्रजित्    sahasrajit He who vanquishes thousands
307 अनन्तजित्   anantajit   Ever-victorious
308 इष्टः   ishtah       He who is invoked through Vedic rituals
309 विशिष्टः      visishtah   The noblest and most sacred
310 शिष्टेष्टः        sishteshtah        The greatest beloved
311 सिद्धार्थ       Sidddhaaartha   one who attains perfection, birth name of Buddha avatar in the last epoch of Kali Yuga
312 नहुषः nahushah He who binds all with maya
313 वृषः   vrishah     He who is dharma
314 क्रोधहा       krodhahaa        He who destroys anger
315 क्रोधकृत्कर्ता        krodhakrit-kartaa      He who generates anger against the lower tendency
316 विश्वबाहुः    visvabaahuh     He whose hand is in everything
317 महीधरः      maheedharah    The support of the earth
318 अच्युतः      achyutah He who undergoes no changes
319 प्रथितः        prathitah   He who exists pervading all
320 प्राणः praanah    The prana in all living creatures
321 प्राणदः        praanadah         He who gives prana
322 वासवानुजः vaasavaanujah The brother of Indra
323 अपां-निधिः apaam-nidhih   Treasure of waters (the ocean)
324 अधिष्ठानम्   adhishthaanam The substratum of the entire universe
325 अप्रमत्तः      apramattah       He who never makes a wrong judgement
326 प्रतिष्ठितः     pratishthitah     He who has no cause
327 स्कन्दः        skandah    He whose glory is expressed through Subrahmanya
328 स्कन्दधरः    skanda-dharah Upholder of withering righteousness
329 धूर्यः   dhuryah    Who carries out creation etc. without hitch
330 वरदः varadah    He who fulfills boons
331 वायुवाहनः   vaayuvaahanah         Controller of winds
332 वासुदेवः      vaasudevah       Dwelling in all creatures although not affected by that condition
333 बृहद्भानुः     brihat-bhaanuh He who illumines the world with the rays of the sun and moon
334 आदिदेवः    aadidevah         The primary source of everything
335 पुरन्दरः        purandarah       Destroyer of cities
336 अशोकः      ashokah    He who has no sorrow
337 तारणः        taaranah   He who enables others to cross
338 तारः   taarah       He who saves
339 शूरः   shoorah    The valiant
340 शौरिः shaurih     He who incarnated in the dynasty of Shoora
341 जनेश्वरः       janeshvarah      The Lord of the people
342 अनुकूलः     anukoolah        Well-wisher of everyone
343 शतावर्तः     shataavarttah    He who takes infinite forms
344 पद्मी   padmee    He who holds a lotus
345 पद्मनिभेक्षणः        padmanibhekshanah Lotus-eyed
346 पद्मनाभः     padmanaabhah He who has a lotus-navel
347 अरविन्दाक्षः aravindaakshah         He who has eyes as beautiful as the lotus
348 पद्मगर्भः      padmagarbhah He who is being meditated upon in the lotus of the heart
349 शरीरभृत्      shareerabhrit    He who sustains all bodies
350 महर्द्धिः       maharddhi        One who has great prosperity
351 ऋद्धः riddhah     He who has expanded Himself as the universe
352 वृद्धात्मा      Vriddhaatmaa   The ancient self
353 महाक्षः       mahaakshah     The great-eyed
354 गरुडध्वजः   garudadhvajah One who has Garuda on His flag
355 अतुलः       atulah       Incomparable
356 शरभः         sharabhah         One who dwells and shines forth through the bodies
357 भीमः bheemah The terrible
358 समयज्ञः      samayajnah      One whose worship is nothing more than keeping an equal vision of the mind by the devotee
359 हविर्हरिः      havirharih         The receiver of all oblation
360 सर्वलक्षणलक्षण्यः sarva-lakshana-lakshanyah       Known through all proofs
361 लक्ष्मीवान्    lakshmeevaan   The consort of Laksmi
362 समितिञ्जयः        samitinjayah     Ever-victorious
363 विक्षरः        viksharah Imperishable
364 रोहितः        rohitah     The fish incarnation
365 मार्गः maargah   The path
366 हेतुः   hetuh        The cause
367 दामोदरः      daamodarah      Who has a rope around his stomach
368 सहः   sahah        All-enduring
369 महीधरः      maheedharah    The bearer of the earth
370 महाभागः     mahaabhaagah He who gets the greatest share in every Yajna
371 वेगवान्       vegavaan He who is swift
372 अमिताशनः amitaashanah    Of endless appetite
373 उद्भवः        udbhavah The originator
374 क्षोभणः       kshobhanah      The agitator
375 देवः   devah       He who revels
376 श्रीगर्भः       shreegarbhah    He in whom are all glories
377 परमेश्वरः      parameshvarah Parama + Ishvara = Supreme Lord, Parama (MahaLakshmi i.e. above all the shaktis) + Ishvara (Lord) = Lord of MahaLakshmi
378 करणम्        karanam   The instrument
379 कारणम्       kaaranam The cause
380 कर्ता kartaa       The doer
381 विकर्ता       vikartaa    Creator of the endless varieties that make up the universe
382 गहनः gahanah    The unknowable
383 गुहः   guhah       He who dwells in the cave of the heart
384 व्यवसायः    vyavasaayah     Resolute
385 व्यवस्थानः   vyavasthaanah The substratum
386 संस्थानः      samsthaanah     The ultimate authority
387 स्थानदः      sthaanadah       He who confers the right abode
388 ध्रुवः   dhruvah    The changeless in the midst of changes
389 परर्धिः        pararddhih        He who has supreme manifestations
390 परमस्पष्टः    paramaspashtah        The extremely vivid
391 तुष्टः   tushtah     One who is contented with a very simple offering
392 पुष्टः   pushtah    One who is ever-full
393 शुभेक्षणः     shubhekshanah         All-auspicious gaze
394 रामः   raamah     One who is most handsome
395 विरामः       viraamah The abode of perfect-rest
396 विरजः        virajo       Passionless
397 मार्गः maargah   The path
398 नेयः   neyah       The guide
399 नयः   nayah       One who leads
400 अनयः        anayah     One who has no leader
401 वीरः   veerah      The valiant
402 शक्तिमतां श्रेष्ठः      shaktimataam-shresthah    The best among the powerful
403 धर्मः   dharmah   The law of being
404 धर्मविदुत्तमः dharmaviduttamah    The highest among men of realisation
405 वैकुण्ठः       vaikunthah       Lord of supreme abode, Vaikuntha
406 पुरुषः purushah One who dwells in all bodies
407 प्राणः praanah    Life
408 प्राणदः        praanadah         Giver of life
409 प्रणवः        pranavah He who is praised by the gods
410 पृथुः   prituh       The expanded
411 हिरण्यगर्भः   hiranyagarbhah         The creator
412 शत्रुघ्नः       shatrughnah      The destroyer of enemies
413 व्याप्तः         vyaaptah The pervader
414 वायुः vaayuh     The air
415 अधोक्षजः    adhokshajah     One whose vitality never flows downwards
416 ऋतुः rituh         The seasons
417 सुदर्शनः      sudarshanah     He whose meeting is auspicious
418 कालः         kaalah      He who judges and punishes beings
419 परमेष्ठी        parameshthee   One who is readily available for experience within the heart
420 परिग्रहः       parigrahah        The receiver
421 उग्रः   ugrah        The terrible
422 संवत्सरः      samvatsarah     The year
423 दक्षः   dakshah    The smart
424 विश्रामः      vishraamah       The resting place
425 विश्वदक्षिणः vishva-dakshinah      The most skilful and efficient
426 विस्तारः      vistaarah The extension
427 स्थावरस्स्थाणुः      sthaavarah-sthaanuh The firm and motionless
428 प्रमाणम्       pramaanam       The proof
429 बीजमव्ययम्         beejamavyayam        The Immutable Seed
430 अर्थः arthah       He who is worshiped by all
431 अनर्थः        anarthah   One to whom there is nothing yet to be fulfilled
432 महाकोशः    mahaakoshah    He who has got around him great sheaths
433 महाभोगः     mahaabhogah   He who is of the nature of enjoyment
434 महाधनः      mahaadhanah   He who is supremely rich
435 अनिर्विण्णः anirvinnah        He who has no discontent
436 स्थविष्ठः      sthavishthah     One who is supremely huge
437 अभूः a-bhooh    One who has no birth
438 धर्मयूपः       dharma-yoopah        The post to which all dharma is tied
439 महामखः     mahaa-makhah         The great sacrificer
440 नक्षत्रनेमिः    nakshatranemir         The nave of the stars
441 नक्षत्री         nakshatree        The Lord of the stars (the moon)
442 क्षमः kshamah   He who is supremely efficient in all undertakings
443 क्षामः kshaamah         He who ever remains without any scarcity
444 समीहनः      sameehanah      One whose desires are auspicious
445 यज्ञः   yajnah      One who is of the nature of yajna
446 इज्यः ijyah         He who is fit to be invoked through yajna
447 महेज्यः       mahejyah One who is to be most worshiped
448 क्रतुः kratuh      The animal-sacrifice
449 सत्रम् satram      Protector of the good
450 सतां-गतिः   sataam-gatih     Refuge of the good
451 सर्वदर्शी      sarvadarshee     All-knower
452 विमुक्तात्मा   vimuktaatmaa   The ever-liberated self
453 सर्वज्ञः        sarvajno   Omniscient
454 ज्ञानमुत्तमम्   jnaanamuttamam      The Supreme Knowledge
455 सुव्रतः        suvratah   He who ever-performing the pure vow
456 सुमुखः        sumukhah         One who has a charming face
457 सूक्ष्मः         sookshmah       The subtlest
458 सुघोषः        sughoshah        Of auspicious sound
459 सुखदः        sukhadah Giver of happiness
460 सुहृत् suhrit        Friend of all creatures
461 मनोहरः       manoharah       The stealer of the mind
462 जितक्रोधः   jita-krodhah      One who has conquered anger
463 वीरबाहुः      veerabaahur      Having mighty arms
464 विदारणः     vidaaranah        One who splits asunder
465 स्वापनः       svaapanah        One who puts people to sleep
466 स्ववशः       svavashah         He who has everything under His control
467 व्यापी         vyaapee    All-pervading
468 नैकात्मा      naikaatmaa       Many souled
469 नैककर्मकृत् naikakarmakrit One who does many actions
470 वत्सरः        vatsarah    The abode
471 वत्सलः       vatsalah    The supremely affectionate
472 वत्सी vatsee       The father
473 रत्नगर्भः      ratnagarbhah    The jewel-wombed
474 धनेश्वरः       dhaneshvarah   The Lord of wealth
475 धर्मगुब्        dharmagub       One who protects dharma
476 धर्मकृत्       dharmakrit        One who acts according to dharma
477 धर्मी   dharmee   The supporter of dharma
478 सत्    sat    existence
479 असत्         asat illusion
480 क्षरम् ksharam   He who appears to perish
481 अक्षरम्       aksharam Imperishable
482 अविज्ञाता    avijnaataa         The non-knower (The knower being the conditioned soul within the body)
483 सहस्रांशुः     sahasraamshur The thousand-rayed
484 विधाता       vidhaataa All supporter
485 कृतलक्षणः   kritalakshanah One who is famous for His qualities
486 गभस्तिनेमिः gabhastinemih The hub of the universal wheel
487 सत्त्वस्थः     sattvasthah       Situated in sattva
488 सिंहः simhah     The lion
489 भूतमहेश्वरः   bhoota-maheshvarah         The great lord of beings
490 आदिदेवः    aadidevah         The first deity
491 महादेवः      mahaadevah     The great deity
492 देवेशः         deveshah The Lord of all devas
493 देवभृद्गुरुः     devabhrit-guruh        Advisor of Indra
494 उत्तरः uttarah      He who lifts us from the ocean of samsara
495 गोपतिः       gopatih     The shepherd
496 गोप्ता goptaa      The protector
497 ज्ञानगम्यः     jnaanagamyah One who is experienced through pure knowledge
498 पुरातनः       puraatanah        He who was even before time
499 शरीरभूतभृत् shareera-bhootabhrit         One who nourishes the nature from which the bodies came
500 भोक्ता         bhoktaa    The enjoyer
501 कपीन्द्रः      kapeendrah       Lord of the monkeys (Rama)
502 भूरिदक्षिणः   bhooridakshinah       He who gives away large gifts
503 सोमपः        somapah   One who takes Soma in the yajnas
504 अमृतपः      amritapah         One who drinks the nectar
505 सोमः somah      One who as the moon nourishes plants
506 पुरुजित्       purujit      One who has conquered numerous enemies
507 पुरुसत्तमः     purusattamah    The greatest of the great
508 विनयः        vinayah    He who humiliates those who are unrighteous
509 जयः jayah        The victorious
510 सत्यसन्धः    satyasandhah    Of truthful resolution
511 दाशार्हः       daashaarhah     One who was born in the Dasarha race
512 सात्त्वतां पतिः        saatvataam-patih       The Lord of the Satvatas
513 जीवः jeevah      One who functions as the ksetrajna
514 विनयितासाक्षी      vinayitaa-saakshee    The witness of modesty
515 मुकुन्दः       mukundah        The giver of liberation
516 अमितविक्रमः       amitavikramah Of immeasurable prowess
517 अम्भोनिधिः ambho-nidhir    The substratum of the four types of beings
518 अनन्तात्मा   anantaatmaa     The infinite self
519 महोदधिशयः        mahodadhishayah     One who rests on the great ocean
520 अन्तकः      antakah    The death
521 अजः ajah Unborn
522 महार्हः        mahaarhah        One who deserves the highest worship
523 स्वाभाव्यः    svaabhaavyah   Ever rooted in the nature of His own self
524 जितामित्रः    jitaamitrah        One who has conquered all enemies
525 प्रमोदनः      pramodanah     Ever-blissful
526 आनन्दः      aanandah A mass of pure bliss
527 नन्दनः        nandanah One who makes others blissful
528 नन्दः nandah     Free from all worldly pleasures
529 सत्यधर्मा     satyadharmaa   One who has in Himself all true dharmas
530 त्रिविक्रमः    trivikramah      One who took three steps
531 महर्षिः कपिलाचार्यः       maharshih kapilaachaaryah       He who incarnated as Kapila, the great sage
532 कृतज्ञः        kritajnah   The knower of the creation
533 मेदिनीपतिः medineepatih    The Lord of the earth
534 त्रिपदः        tripadah    One who has taken three steps
535 त्रिदशाध्यक्षः         tridashaadhyaksho    The Lord of the three states of consciousness
536 महाशृंगः     mahaashringah Great-horned (Matsya)
537 कृतान्तकृत्   kritaantakrit      Destroyer of the creation
538 महावराहः    mahaavaraaho The great boar
539 गोविन्दः      govindah One who is known through Vedanta
540 सुषेणः        sushenah He who has a charming army
541 कनकांगदी   kanakaangadee         Wearer of bright-as-gold armlets
542 गुह्यः guhyo       The mysterious
543 गभीरः        gabheerah         The unfathomable
544 गहनः gahano     Impenetrable
545 गुप्तः   guptah      The well-concealed
546 चक्रगदाधरः chakra-gadaadharah Bearer of the disc and mace
547 वेधाः vedhaah    Creator of the universe
548 स्वांगः        svaangah One with well-proportioned limbs
549 अजितः       ajitah        Vanquished by none
550 कृष्णः         krishnah   Dark-complexioned
551 दृढः   dridhah     The firm
552 संकर्षणोऽच्युतः     sankarshanochyutah He who absorbs the whole creation into His nature and never falls away from that nature
553 वरुणः         varunah    One who sets on the horizon (Sun)
554 वारुणः        vaarunah The son of Varuna (Vasistha or Agastya)
555 वृक्षः vrikshah   The tree
556 पुष्कराक्षः    pushkaraakshah        Lotus eyed
557 महामनः      mahaamanaah   Great-minded
558 भगवान्       bhagavaan        One who possesses six opulences
559 भगहा         bhagahaa One who destroys the six opulences during pralaya
560 आनन्दी      aanandee One who gives delight
561 वनमाली     vanamaalee      One who wears a garland of forest flowers
562 हलायुधः     halaayudhah     One who has a plough as His weapon
563 आदित्यः     aadityah   Son of Aditi
564 ज्योतिरादित्यः       jyotiraadityah   The resplendence of the sun
565 सहिष्णुः      sahishnuh         One who calmly endures duality
566 गतिसत्तमः   gatisattamah     The ultimate refuge for all devotees
567 सुधन्वा       sudhanvaa        One who has Shaarnga
568 खण्डपरशु:   khanda-parashur       One who holds an axe
569 दारुणः        daarunah Merciless towards the unrighteous
570 द्रविणप्रदः    dravinapradah   One who lavishly gives wealth
571 दिवःस्पृक्    divah-sprik       Sky-reaching
572 सर्वदृग्व्यासः sarvadrik-vyaaso      One who creates many men of wisdom
573 वाचस्पतिरयोनिजः vaachaspatir-ayonijah       One who is the master of all vidyas and who is unborn through a womb
574 त्रिसामा       trisaamaa One who is glorified by Devas, Vratas and Saamans
575 सामगः        saamagah The singer of the sama songs
576 साम   saama       The Sama Veda
577 निर्वाणम्      nirvaanam        All-bliss
578 भेषजम्       bheshajam        Medicine
579 भृषक् bhishak    Physician
580 संन्यासकृत्   samnyaasa-krit Institutor of sannyasa
581 समः   samah      Calm
582 शान्तः        shaantah   Peaceful within
583 निष्ठा nishthaa    Abode of all beings
584 शान्तिः       shaantih    One whose very nature is peace
585 परायणम्     paraayanam      The way to liberation
586 शुभांगः       shubhaangah    One who has the most beautiful form
587 शान्तिदः      shaantidah        Giver of peace
588 स्रष्टा   srashtaa    Creator of all beings
589 कुमुदः        kumudah He who delights in the earth
590 कुवलेशयः   kuvaleshayah    He who reclines in the waters
591 गोहितः       gohitah     One who does welfare for cows
592 गोपतिः       gopatih     Husband of the earth
593 गोप्ता goptaa      Protector of the universe
594 वृषभाक्षः     vrishabhaaksho         One whose eyes rain fulfilment of desires
595 वृषप्रियः      vrishapriyah     One who delights in dharma
596 अनिवर्ती     anivartee One who never retreats
597 निवृतात्मा    nivrittaatmaa    One who is fully restrained from all sense indulgences
598 संक्षेप्ता        samksheptaa     The involver
599 क्षेमकृत्       kshemakrit       Doer of good
600 शिवः shivah      Auspiciousness
601 श्रीवत्सवत्साः       shreevatsa-vakshaah         One who has sreevatsa on His chest
602 श्रीवासः      shrevaasah        Abode of Sree
603 श्रीपतिः       shreepatih         Lord of Laksmi
604 श्रीमतां वरः shreemataam varah   The best among glorious
605 श्रीदः shreedah   Giver of opulence
606 श्रीशः         shreeshah The Lord of Sree
607 श्रीनिवासः   shreenivaasah   One who dwells in the good people
608 श्रीनिधिः     shreenidhih      The treasure of Sree
609 श्रीविभावनः shreevibhaavanah     Distributor of Sree
610 श्रीधरः        shreedharah      Holder of Sree
611 श्रीकरः        shreekarah        One who gives Sree
612 श्रेयः   shreyah    Liberation
613 श्रीमान्        shreemaan        Possessor of Sree
614 लोकत्रयाश्रयः       loka-trayaashrayah   Shelter of the three worlds
615 स्वक्षः         svakshah Beautiful-eyed
616 स्वङ्गः       svangah    Beautiful-limbed
617 शतानन्दः     shataanandah    Of infinite varieties and joys
618 नन्दिः nandih      Infinite bliss
619 ज्योतिर्गणेश्वरः       jyotir-ganeshvarah    Lord of the luminaries in the cosmos
620 विजितात्मा vijitaatmaa       One who has conquered the sense organs
621 विधेयात्मा   vidheyaatmaa   One who is ever available for the devotees to command in love
622 सत्कीर्तिः     sat-keertih        One of pure fame
623 छिन्नसंशयः chinnasamshayah     One whose doubts are ever at rest
624 उदीर्णः        udeernah The great transcendent
625 सर्वतश्चक्षुः   sarvatah-chakshuh    One who has eyes everywhere
626 अनीशः       aneeshah One who has none to Lord over Him
627 शाश्वतः-स्थिरः      shaashvata-sthirah    One who is eternal and stable
628 भूशयः        bhooshayah      One who rested on the ocean shore (Rama)
629 भूषणः        bhooshanah      One who adorns the world
630 भूतिः bhootih     One who is pure existence
631 विशोकः      vishokah Sorrowless
632 शोकनाशनः shoka-naashanah      Destroyer of sorrows
633 अर्चिष्मान्    archishmaan     The effulgent
634 अर्चितः       architah    One who is constantly worshipped by His devotees
635 कुम्भः         kumbhah The pot within whom everything is contained
636 विशुद्धात्मा   vishuddhaatmaa        One who has the purest soul
637 विशोधनः    vishodhanah     The great purifier
638 अनिरुद्धः     aniruddhah       He who is invincible by any enemy
639 अप्रतिरथः   apratirathah      One who has no enemies to threaten Him
640 प्रद्युम्नः       pradyumnah     Very rich
641 अमितविक्रमः       amitavikramah Of immeasurable prowess
642 कालनेमीनिहा       kaalanemi-nihaa       Slayer of Kalanemi
643 वीरः   veerah      The heroic victor
644 शौरी shauri       One who always has invincible prowess
645 शूरजनेश्वरः   shoora-janeshvarah   Lord of the valiant
646 त्रिलोकात्मा trilokaatmaa     The self of the three worlds
647 त्रिलोकेशः   trilokeshah       The Lord of the three worlds
648 केशवः        keshavah One whose rays illumine the cosmos
649 केशिहा       keshihaa   Killer of Kesi
650 हरिः   hari The creator
651 कामदेवः     kaamadevah     The beloved Lord
652 कामपालः    kaamapaalah    The fulfiller of desires
653 कामी kaamee     One who has fulfilled all His desires
654 कान्तः        kaantah    Of enchanting form
655 कृतागमः     kritaagamah     The author of the agama scriptures
656 अनिर्देश्यवपुः        anirdeshya-vapuh     Of Indescribable form
657 विष्णुः        vishnuh    All-pervading
658 वीरः   veerah      The courageous
659 अनन्तः       anantah    Endless
660 धनञ्जयः    dhananjayah     One who gained wealth through conquest
661 ब्रह्मण्यः       brahmanyah     Protector of Brahman (anything related to Narayana)
662 ब्रह्मकृत्       brahmakrit        One who acts in Brahman
663 ब्रह्मा brahmaa   Creator
664 ब्रहम brahma     Biggest
665 ब्रह्मविवर्धनः         brahma-vivardhanah         One who increases the Brahman
666 ब्रह्मविद्      brahmavid        One who knows Brahman
667 ब्राह्मणः       braahmanah      One who has realised Brahman
668 ब्रह्मी brahmee   One who is with Brahma
669 ब्रह्मज्ञः        brahmajno        One who knows the nature of Brahman
670 ब्राह्मणप्रियः braahmana-priyah     Dear to the brahmanas
671 महाकर्मः     mahaakramo     Of great step
672 महाकर्मा     mahaakarmaa   One who performs great deeds
673 महातेजा      mahaatejaah     One of great resplendence
674 महोरगः       mahoragah       The great serpent
675 महाक्रतुः     mahaakratuh     The great sacrifice
676 महायज्वा    mahaayajvaa    One who performed great yajnas
677 महायज्ञः      mahaayajnah    The great yajna
678 महाहविः     mahaahavih      The great offering
679 स्तव्यः        stavyah     One who is the object of all praise
680 स्तवप्रियः    stavapriyah       One who is invoked through prayer
681 स्तोत्रम्        stotram     The hymn
682 स्तुतिः        stutih        The act of praise
683 स्तोता         stotaa       One who adores or praises
684 रणप्रियः      ranapriyah        Lover of battles
685 पूर्णः   poornah    The complete
686 पूरयिता       poorayitaa        The fulfiller
687 पुण्यः punyah     The truly holy
688 पुण्यकीर्तिः   punya-keertir    Of Holy fame
689 अनामयः     anaamayah       One who has no diseases
690 मनोजवः     manojavah        Swift as the mind
691 तीर्थकरः      teerthakaro       The teacher of the tirthas
692 वसुरेताः      vasuretaah        He whose essence is golden
693 वसुप्रदः       vasupradah       The free-giver of wealth
694 वसुप्रदः       vasupradah       The giver of salvation, the greatest wealth
695 वासुदेवः      vaasudevo        The son of Vasudeva
696 वसुः   vasuh       The refuge for all
697 वसुमना       vasumanaa       One who is attentive to everything
698 हविः havih        The oblation
699 सद्गतिः        sadgatih    The goal of good people
700 सत्कृतिः      satkritih    One who is full of Good actions
701 सत्ता   satta One without a second
702 सद्भूतिः       sadbhootih        One who has rich glories
703 सत्परायणः   satparaayanah   The Supreme goal for the good
704 शूरसेनः       shoorasenah     One who has heroic and valiant armies
705 यदुश्रेष्ठः       yadu-shresthah The best among the Yadava clan
706 सन्निवासः   sannivaasah      The abode of the good
707 सुयामुनः      suyaamunah     One who attended by the people dwelling on the banks of Yamuna
708 भूतावासः    bhootaavaaso    The dwelling place of the elements
709 वासुदेवः      vaasudevah       One who envelops the world with Maya
710 सर्वासुनिलयः        sarvaasunilayah        The abode of all life energies
711 अनलः       analah      One of unlimited wealth, power and glory
712 दर्पहा darpahaa   The destroyer of pride in evil-minded people
713 दर्पदः darpadah One who creates pride, or an urge to be the best, among the righteous
714 दृप्तः   driptah     One who is drunk with Infinite bliss
715 दुर्धरः durdharah         The object of contemplation
716 अथापराजितः       athaaparaajitah The unvanquished
717 विश्वमूर्तिः    vishvamoortih Of the form of the entire Universe
718 महामूर्तिः     mahaamortir     The great form
719 दीप्तमूर्तिः     deeptamoortir   Of resplendent form
720 अमूर्तिमान्   a-moortirmaan Having no form
721 अनेकमूर्तिः anekamoortih   Multi-formed
722 अव्यक्तः      avyaktah Unmanifeset
723 शतमूर्तिः     shatamoortih    Of many forms
724 शताननः      shataananah      Many-faced
725 एकः ekah         The one
726 नैकः naikah      The many
727 सवः   savah        The nature of the sacrifice
728 कः    kah   One who is of the nature of bliss
729 किम् kim What (the one to be inquired into)
730 यत्    yat    Which
731 तत्    tat    That
732 पदमनुत्तमम् padam-anuttamam    The unequalled state of perfection
733 लोकबन्धुः   lokabandhur     Friend of the world
734 लोकनाथः   lokanaathah      Lord of the world
735 माधवः       maadhavah       Born in the family of Madhu
736 भक्तवत्सलः bhaktavatsalah One who loves His devotees
737 सुवर्णवर्णः    suvarna-varnah         Golden-coloured
738 हेमांगः        hemaangah       One who has limbs of gold
739 वरांगः         varaangah         With beautiful limbs
740 चन्दनांगदी   chandanaangadee     One who has attractive armlets
741 वीरहा         veerahaa   Destroyer of valiant heroes
742 विषमः        vishama    Unequalled
743 शून्यः shoonyah The void
744 घृताशी       ghritaaseeh       One who has no need for good wishes
745 अचलः       acalah      Non-moving
746 चलः chalah      Moving
747 अमानी       amaanee   Without false vanity
748 मानदः        maanadah         One who causes, by His maya, false identification with the body
749 मान्यः         maanyah One who is to be honoured
750 लोकस्वामी lokasvaamee     Lord of the universe
751 त्रिलोकधृक् trilokadhrik      One who is the support of all the three worlds
752 सुमेधा        sumedhaa         One who has pure intelligence
753 मेधजः        medhajah Born out of sacrifices
754 धन्यः dhanyah   Fortunate
755 सत्यमेधः     satyamedhah    One whose intelligence never fails
756 धराधरः       dharaadharah    The sole support of the earth
757 तेजोवृषः      tejovrisho         One who showers radiance
758 द्युतिधरः      dyutidharah      One who bears an effulgent form
759 सर्वशस्त्रभृतां वरः   sarva-shastra-bhritaam-varah    The best among those who wield weapons
760 प्रग्रहः         pragrahah         Receiver of worship
761 निग्रहः        nigrahah   The killer
762 व्यग्रः vyagrah    One who is ever engaged in fulfilling the devotee's desires
763 नैकशृंगः      naikashringah   One who has many horns
764 गदाग्रजः      gadaagrajah      One who is invoked through mantra
765 चतुर्मूर्तिः     chaturmoortih   Four-formed
766 चतुर्बाहुः      chaturbaahuh    Four-handed
767 चतुर्व्यूहः     chaturvyoohah One who expresses Himself as the dynamic centre in the four vyoohas
768 चतुर्गतिः      chaturgatih       The ultimate goal of all four varnas and asramas
769 चतुरात्मा     chaturaatmaa    Clear-minded
770 चतुर्भावः     chaturbhaavas   The source of the four
771 चतुर्वेदविद्   chatur-vedavid Knower of all four vedas
772 एकपात्       ekapaat     One-footed (BG 10.42)
773 समावर्तः     samaavartah     The efficient turner
774 निवृत्तात्मा    nivrittaatmaa    One whose mind is turned away from sense indulgence
775 दुर्जयः         durjayah   The invincible
776 दुरतिक्रमः    duratikramah    One who is difficult to be disobeyed
777 दुर्लभः        durlabhah         One who can be obtained with great efforts
778 दुर्गमः durgamah         One who is realised with great effort
779 दुर्गः   durgah      Not easy to storm into
780 दुरावासः     duraavaasah     Not easy to lodge
781 दुरारिहा       duraarihaa        Slayer of the asuras
782 शुभांगः       shubhaangah    One with enchanting limbs
783 लोकसारंगः lokasaarangah   One who understands the universe
784 सुतन्तुः        sutantuh   Beautifully expanded
785 तन्तुवर्धनः    tantu-vardhanah        One who sustains the continuity of the drive for the family
786 इन्द्रकर्मा      indrakarmaa     One who always performs gloriously auspicious actions
787 महाकर्मा     mahaakarmaa   One who accomplishes great acts
788 कृतकर्मा      kritakarmaa      One who has fulfilled his acts
789 कृतागमः     kritaagamah     Author of the Vedas
790 उद्भवः        udbhavah The ultimate source
791 सुन्दरः        sundarah Of unrivalled beauty
792 सुन्दः sundah     Of great mercy
793 रत्ननाभः     ratna-naabhah   Of beautiful navel
794 सुलोचनः     sulochanah       One who has the most enchanting eyes
795 अर्कः arkah        One who is in the form of the sun
796 वाजसनः     vaajasanah        The giver of food
797 शृंगी   shringee   The horned one
798 जयन्तः       jayantah   The conqueror of all enemies
799 सर्वविज्जयी sarvavij-jayee   One who is at once omniscient and victorious
800 सुवर्णबिन्दुः suvarna-binduh         With limbs radiant like gold
801 अक्षोभ्यः     akshobhyah      One who is ever unruffled
802 सर्ववागीश्वरेश्वरः     sarva-vaageeshvareshvarah       Lord of the Lord of speech
803 महाहृदः      mahaahradah    One who is like a great refreshing swimming pool
804 महागर्तः      mahaagartah     The great chasm
805 महाभूतः      mahaabhootah The great being
806 महानिधिः    mahaanidhih     The great abode
807 कुमुदः        kumudah One who gladdens the earth
808 कुन्दरः        kundarah The one who lifted the earth
809 कुन्दः kundah     One who is as attractive as Kunda flowers
810 पर्जन्यः       parjanyah He who is similar to rain-bearing clouds
811 पावनः        paavanah One who ever purifies
812 अनिलः      anilah       One who never slips
813 अमृतांशः    amritaashah      One whose desires are never fruitless
814 अमृतवपुः    amritavapuh     He whose form is immortal
815 सर्वज्ञः        sarvajna    Omniscient
816 सर्वतोमुखः   sarvato-mukhah        One who has His face turned everywhere
817 सुलभः        sulabhah   One who is readily available
818 सुव्रतः        suvratah   One who has taken the most auspicious forms
819 सिद्धः         siddhah    One who is perfection
820 शत्रुजित्      shatrujit    One who is ever victorious over His hosts of enemies
821 शत्रुतापनः    shatrutaapanah The scorcher of enemies
822 न्यग्रोधः      nyagrodhah      The one who veils Himself with Maya
823 उदुम्बरः      udumbarah       Nourishment of all living creatures
824 अश्वत्थः      ashvattas Tree of life
825 चाणूरान्ध्रनिषूदनः   chaanooraandhra-nishoodanah The slayer of Canura
826 सहस्रार्चिः    sahasraarchih    He who has thousands of rays
827 सप्तजिह्वः     saptajihvah       He who expresses himself as the seven tongues of fire (Types of agni)
828 सप्तैधाः       saptaidhaah      The seven effulgences in the flames
829 सप्तवाहनः    saptavaahanah One who has a vehicle of seven horses (sun)
830 अमूर्तिः       amoortih Formless
831 अनघः        anaghah    Sinless
832 अचिन्त्यः    acintyo     Inconceivable
833 भयकृत्       bhayakrit Giver of fear
834 भयनाशनः   bhayanaashanah       Destroyer of fear
835 अणुः anuh         The subtlest
836 बृहत् brihat       The greatest
837 कृशः krishah     Delicate, lean
838 स्थूलः        sthoolah   One who is the fattest
839 गुणभृत्       gunabhrit One who supports
840 निर्गुणः        nirgunah   Without any properties
841 महान् mahaan    The mighty
842 अधृतः        adhritah    Without support
843 स्वधृतः       svadhritah        Self-supported
844 स्वास्यः       svaasyah One who has an effulgent face
845 प्राग्वंशः      praagvamshah One who has the most ancient ancestry
846 वंशवर्धनः    vamshavardhanah     He who multiplies His family of descendents
847 भारभृत्       bhaarabhrit       One who carries the load of the universe
848 कथितः       kathitah    One who is glorified in all scriptures
849 योगी yogee       One who can be realised through yoga
850 योगीशः      yogeeshah        The king of yogis
851 सर्वकामदः   sarvakaamadah         One who fulfils all desires of true devotees
852 आश्रमः       aashramah        Haven
853 श्रमणः        shramanah        One who persecutes the worldly people
854 क्षामः kshaamah         One who destroys everything
855 सुपर्णः        suparnah The golden leaf (Vedas) BG 15.1
856 वायुवाहनः   vaayuvaahanah         The mover of the winds
857 धनुर्धरः       dhanurdharah   The wielder of the bow
858 धनुर्वेदः       dhanurvedah     One who declared the science of archery
859 दण्डः dandah     One who punishes the wicked
860 दमयिता      damayitaa         The controller
861 दमः   damah      Beautitude in the self
862 अपराजितः aparaajitah        One who cannot be defeated
863 सर्वसहः      sarvasahah        One who carries the entire Universe
864 अनियन्ता    aniyantaa One who has no controller
865 नियमः        niyamah   One who is not under anyone's laws
866 अयमः        ayamah    One who knows no death
867 सत्त्ववान्      sattvavaan        One who is full of exploits and courage
868 सात्त्विकः     saattvikah         One who is full of sattvic qualities
869 सत्यः satyah      Truth
870 सत्यधर्मपराक्रमः    satya-dharma-paraayanah One who is the very abode of truth and dharma
871 अभिप्रायः    abhipraayah      One who is faced by all seekers marching to the infinite
872 प्रियार्हः       priyaarhah        One who deserves all our love
873 अर्हः arhah        One who deserves to be worshiped
874 प्रियकृत्      priyakrit   One who is ever-obliging in fulfilling our wishes
875 प्रीतिवर्धनः   preetivardhanah        One who increases joy in the devotee's heart
876 विहायसगतिः        vihaayasa-gatih        One who travels in space
877 ज्योतिः       jyotih       Self-effulgent
878 सुरुचिः       suruchih   Whose desire manifests as the universe
879 हुतभुक्       hutabhuk One who enjoys all that is offered in yajna
880 विभुः vibhuh      All-pervading
881 रविः   ravi One who dries up everything
882 विरोचनः     virochanah       One who shines in different forms
883 सूर्यः   sooryah    The one source from where everything is born
884 सविता        savitaa      The one who brings forth the Universe from Himself
885 रविलोचनः   ravilochanah     One whose eye is the sun
886 अनन्तः       anantah    Endless
887 हुतभुक्       hutabhuk One who accepts oblations
888 भोक्ता         bhoktaaA One who enjoys
889 सुखदः        sukhadah Giver of bliss to those who are liberated
890 नैकजः        naikajah   One who is born many times
891 अग्रजः        agrajah     The first-born
892 अनिर्विण्णः anirvinnah        One who feels no disappointment
893 सदामर्षी      sadaamarshee   One who forgives the trespasses of His devotees
894 लोकाधिष्ठानम्       lokaadhishthaanam   The substratum of the universe
895 अद्भुतः       adbhutah Wonderful
896 सनात्         sanaat       The beginningless and endless factor
897 सनातनतमः sanaatanatamah        The most ancient
898 कपिलः       kapilah     The great sage Kapila
899 कपिः kapih        One who drinks water
900 अव्ययः       avyayah    The one in whom the universe merges
901 स्वस्तिदः     svastidah Giver of Svasti
902 स्वस्तिकृत्   svastikrit One who robs all auspiciousness
903 स्वस्ति        svasti        One who is the source of all auspiciouness
904 स्वस्तिभुक्   svastibhuk        One who constantly enjoys auspiciousness
905 स्वस्तिदक्षिणः       svastidakshinah        Distributor of auspiciousness
906 अरौद्रः        araudrah   One who has no negative emotions or urges
907 कुण्डली      kundalee One who wears shark earrings
908 चक्री chakree    Holder of the chakra
909 विक्रमी       vikramee The most daring
910 ऊर्जितशासनः       oorjita-shaasanah      One who commands with His hand
911 शब्दातिगः   shabdaatigah    One who transcends all words
912 शब्दसहः     shabdasahah     One who allows Himself to be invoked by Vedic declarations
913 शिशिरः       shishirah The cold season, winter
914 शर्वरीकरः    sharvaree-karah        Creator of darkness
915 अक्रूरः        akroorah   Never cruel
916 पेशलः        peshalah   One who is supremely soft
917 दक्षः   dakshah    Prompt
918 दक्षिणः       dakshinah         The most liberal
919 क्षमिणांवरः   kshaminaam-varah   One who has the greatest amount of patience with sinners
920 विद्वत्तमः      vidvattamah     One who has the greatest wisdom
921 वीतभयः     veetabhayah     One with no fear
922 पुण्यश्रवणकीर्तनः   punya-shravana-keertanah        The hearing of whose glory causes holiness to grow
923 उत्तारणः      uttaaranah        One who lifts us out of the ocean of change
924 दुष्कृतिहा     dushkritihaa     Destroyer of bad actions
925 पुण्यः punyah     Supremely pure
926 दुःस्वप्ननाशनः      duh-svapna-naashanah      One who destroys all bad dreams
927 वीरहा         veerahaa   One who ends the passage from womb to womb
928 रक्षणः         rakshanah         Protector of the universe
929 सन्तः santah      One who is expressed through saintly men
930 जीवनः        jeevanah   The life spark in all creatures
931 पर्यवस्थितः paryavasthitah One who dwells everywhere
932 अनन्तरूपः   anantaroopah    One of infinite forms
933 अनन्तश्रीः    anantashreeh    Full of infinite glories
934 जितमन्युः    jitamanyuh       One who has no anger
935 भयापहः      bhayapahah      One who destroys all fears
936 चतुरश्रः       chaturashrah     One who deals squarely
937 गभीरात्मा    gabheeraatmaa Too deep to be fathomed
938 विदिशः       vidishah   One who is unique in His giving
939 व्यादिशः     vyaadishah       One who is unique in His commanding power
940 दिशः dishah      One who advises and gives knowledge
941 अनादिः      anaadih    One who is the first cause
942 भूर्भूवः        bhoor-bhuvo     The substratum of the earth
943 लक्ष्मीः       lakshmeeh        The glory of the universe
944 सुवीरः        suveerah   One who moves through various ways
945 रुचिरांगदः    ruchiraangadah         One who wears resplendent shoulder caps
946 जननः         jananah    He who delivers all living creatures
947 जनजन्मादिः jana-janmaadir The cause of the birth of all creatures
948 भीमः bheemah Terrible form
949 भीमपराक्रमः         bheema-paraakramah        One whose prowess is fearful to His enemies
950 आधारनिलयः       aadhaaranilayah        The fundamental sustainer
951 अधाता       adhaataa   Above whom there is no other to command
952 पुष्पहासः     pushpahaasah   He who shines like an opening flower
953 प्रजागरः      prajaagarah       Ever-awakened
954 ऊर्ध्वगः       oordhvagah      One who is on top of everything
955 सत्पथाचारः satpathaachaarah      One who walks the path of truth
956 प्राणदः        praanadah         Giver of life
957 प्रणवः        pranavah Omkara
958 पणः   panah       The supreme universal manager
959 प्रमाणम्       pramaanam       He whose form is the Vedas
960 प्राणनिलयः praananilayah   He in whom all prana is established
961 प्राणभृत्      praanibhrit        He who rules over all pranas
962 प्राणजीवनः praanajeevanah         He who maintains the life-breath in all living creatures
963 तत्त्वम्         tattvam     The reality
964 तत्त्वविद्      tattvavit    One who has realised the reality
965 एकात्मा      ekaatmaa The one self
966 जन्ममृत्युजरातिगः janma-mrityu-jaraatigah   One who knows no birth, death or old age in Himself
967 भूर्भुवःस्वस्तरुः      bhoor-bhuvah svas-taruh The tree of the three worlds (bhoo=terrestrial, svah=celestial and bhuvah=the world in between)
968 तारः   taarah       One who helps all to cross over
969 सविताः       savitaa      The father of all
970 प्रपितामहः   prapitaamahah The father of the father of beings (Brahma)
971 यज्ञः   yajnah      One whose very nature is yajna
972 यज्ञपतिः      yajnapatih        The Lord of all yajnas
973 यज्वा yajvaa      The one who performs yajna
974 यज्ञांगः        yajnaangah       One whose limbs are the things employed in yajna
975 यज्ञवाहनः    yajnavaahanah One who fulfils yajnas in complete
976 यज्ञभृद्        yajnabhrid        The ruler of the yajanas
977 यज्ञकृत्       yajnakrit   One who performs yajna
978 यज्ञी   yajnee      Enjoyer of yajnas
979 यज्ञभुक्       yajnabhuk        Receiver of all that is offered
980 यज्ञसाधनः   yajnasaadhanah        One who fulfils all yajnas
981 यज्ञान्तकृत्   yajnaantakrit    One who performs the concluding act of the yajna
982 यज्ञगुह्यम्     yajnaguhyam    The person to be realised by yajna
983 अन्नम्        annam      One who is food
984 अन्नादः      annaadah One who eats the food
985 आत्मयोनिः aatmayonih      The uncaused cause
986 स्वयंजातः    svayamjaatah    Self-born
987 वैखानः       vaikhaanah       The one who cut through the earth
988 सामगायनः   saamagaayanah        One who sings the sama songs; one who loves hearing saama chants;
989 देवकीनन्दनः         devakee-nandanah    Son of Devaki
990 स्रष्टा   srashtaa    Creator
991 क्षितीशः      kshiteeshah      The Lord of the earth
992 पापनाशनः   paapa-naashanah      Destroyer of sin
993 शंखभृत्      sankha-bhrit     One who has the divine Pancajanya
994 नन्दकी        nandakee One who holds the Nandaka sword
995 चक्री chakree    Carrier of Sudarsana
996 शार्ङ्गधन्वा shaarnga-dhanvaa     One who aims His shaarnga bow
997 गदाधरः       gadaadharah     Carrier of Kaumodaki club
998 रथांगपाणिः rathaanga-paanih      One who has the wheel of a chariot as His weapon; One with the strings of the chariot in his hands;
999 अक्षोभ्यः     akshobhyah      One who cannot be annoyed by anyone
1000         सर्वप्रहरणायुधः      sarva-praharanaayudhah   He who has all implements for all kinds of assault and fight


Vishnu Sahasranamam Lyrics in Hindi
Shivaaya Vishnu Roopaaya Shiva Roopaaya Vishanave|
Shivasya Hrudayam Vishnur Vishnuscha Hrudayam Shivaha||
Yatha Shivamayo Vishnuhu Yevam Vishnu Mayaha Shivaha|
Yathaantharam Na Paschyaami Thatha Me Swasthi Ra Yushi||

Om Shuklām Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayē

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vandē Shukathāthum Thaponidhim
Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavē
Namovai Brahmanidhayē Vāsishtaya Namonamaha

Avikāraya Shuddhāya Nithyāya Paramathmanē
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavē Sarvajishnavē

Yasya Smarana Mathrēna Janma Samsara Bandhanāth
Vimuchyathē Namas Thasmai Vishnavē Prabha Vishanvē
Om Namo Vishnavē Praba Vishnavē. 5

Shree Vaisham Pāyana Uvacha
Shruthvā Dharmāna Sēshēna Pāvananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam Punarēvābya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimēkam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parāyanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mānavā Shubam

Go Dharma Sarva Dharmānam Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathē Janthur Janma Samsāra Bandhanāth

Shree Bheeshmā Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam
Sthuvan Nāma Sahasrēna Purusha Saththo Thithaha

Thameva Chār Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayāyan Sthuvan Namasyamsha Yajamānas Thamevacha 10

Anādhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram
Lokādhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkā Thigo Bhavēth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokānām Keerthivardhanam
Lokanātham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mē Sarvadharmānām Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthyā Pundari Kāksham Sthavai Rar-Chēn Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parāyanam

Pavithrām Pavithram Yo Mangalānāncha Mangalam
Daivatham Dēvathānāncha Bhoothānām Yovyaya Pithā 15

Yatha Sarvāni Bhoothāni Bhavanthyādhi Yugāgamē
Yasmimscha Pralayam Yānthi Punarēva Yugakshayē

Thasya Loka Pradhānasya Jagan-Nādhasya Bhoopathē
Vishnor Nama Sahasrm Mē Srunu Pāpa Bhayāpaham

Yāni Nāmāni Gounāni Vikyāthāni Mahāthmanaha
Rushibhi Parigeerthāni Thāni Vakshāyāmi Bhoothayē

Rushirnāmnām Sahasrasya Vēdhavyāso Mahāmunihi
Chchando-Nushtup Thadha Dhēvo Bhaghavān Dhēvagee-Suthaha

Amruthām Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhēvaki Nandhanaha
Thrisāmā Hrudhayam Thasya Shānthyarthē Viniyujyathe 20

Vishnum Jishnum Mahāvishnum Prabhavishum Mahēswaram
Anaika Roopa Dhaithyāntham Namāmi Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranāma Sthothra Mahāmanthrasya
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi
a***htup Ch-Chandaha
Sri Mahavishnu Paramāthmā Sirmān Narāyano Dēvathā
Amruthām Shoothbavo Bānurithi Beejam
Dēvakee Nandhan Srashtēthi Sakthihi
Uthbava Kshobhano Dēva Ithi Paramo Manthraha
Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam
Shārngadhanva Gadhādhara Ithyasthram
Radhāngapāni Rakshobhya Ithi Nēthram
Thrisāma Sāmaka Sāmēthi Kavacham
Aanandam Parbrahmēthi Yonihi
Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha
Sri Viswaroopa Ithi Dhyānam

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japē Viniyogaha

Dhyānam

Ksheerodhanvath Pradhēsē Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikānām
Malāk Lupthāsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha
Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Nēthrē
Karnāvasā Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthākāram Bhujagasayanam Padhmanabham Surēsam
Vishwādhāram Gaganasadhrusham Mēgavarnam Subhangam

Lakshmi Kāntham Kamalanayanam Yogihrudhyāna Gamyam
Vandhē Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasā Chathurbhujam 5

Chayayam Parijathasya Hēma Simhasano Parihi
Aasina Mam-Bhutha-Shyāma-Māyadaksha Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Ēvacha

Yogo Yoga Vitham Nētha Prdhāna Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5

Apprēyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuthāma Pavithrm Manglam Param

Eashana Prānadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Durādarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya Samāthmā Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango Vedāngo Vedvith Kavihi

Lokā Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Vēdyo Vaidyas-Sadā-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mahāmāyo Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu Shreema-Namēyathmā Mahā-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo Govindo Gvindām Pathihi 20

Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthapā Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhātha Sandhimām-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Shāsthā Vishruthātmā Surarihā

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi Vāchaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman Nyāyo Nēthā Sameeranaha
Sahasra Murthā Vishvātmā Sahas-Rākshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25

Suprasada Prasanāthma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Varthamānaksha Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Thējo Dhyuuthidhara Prakāshatmā Pratāpanaha
Ruddhas Spashtā-Ksharo Manthra-Chandrāmshur Bhaskarathdhyuthihi 30

Amruthām Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parākramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pāvano Nalaha
Kamahā Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thistēshta Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha Prānatho Vasuvanujaha
Apām-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35

Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vāhanaha
Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janēswaraha
Anukoola Shathāvartha Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahāksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi
Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivān Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Hēthur Damodara Sahaha
Maheetharo Mahābhogo Vegavānami Thashanaha 40

Uthbhava Shobhano Dēva Shreegarba Parmeshvaraha
Karanam Kāranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha
Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Virāmo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha
Veera Shakthimathām Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prāna Prānadha Pranava Prathuhu
Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha
Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45

Vishthāra Sthāvaras-Sthānu Pramānam Beejama Vyayam
Artho Nartho Mahakosho Mahābhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthāvishtobua Dharmayubo Mahāmakaha
Nakshathra Nēmir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagña Ejyo Mahējyascha Krathu Sathram Sathāngkadhihi
Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth
Manoharo Jithakrodho Virabāhur Vithāranaha

Swāpna Swavasho Vyāpi Naikathma Naik Karmakruth
Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam
Avignatha Sahasramshur Vidhāta Krutha Lakshanaha

Gapasthinēmi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha
Aadi Dēvo Mahādēvo Dēvēsho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Gopthā Gnānkamya Purāthanaha
Sharira Bhoothabruth Bhokthā Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama
Vinayo Jaya Sathyando Dārshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayithā-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha
Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha
Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi
Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

Māha Varāho Govinda Sushenah Kanakā-Ngadhi
Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhādhāraha

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha
Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanāha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha
Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyāso Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku
Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashtā k**udhah Kuvaleshayaha
Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha
Sreevatsa-Vakshā Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha
Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha
Vichitaatma Vidhēyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha
Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

Archishmā-Narchita k**bho Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarmā Mahātejā Mahoragaha
Maha-Krathur Mahāyajva Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayithā Punya Punya Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro Vasurēdhā Vasupradhaha
Vasupradho Vāsudevo Vasur Vasumanā-Havihi

Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75

Bhootāvaso Vāsudevo Sarvāsu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhāparājitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango Varāngash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo Drutāshee Rachalas Chalaha

Amāni Māndho Manyo Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharā-Dharaha 80

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudām Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhā-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapāt

Samāvarto Nivruttātma Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo Durāvāso Durārihā
Shubaango Lokasāranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahākarmā Krutakarmā Krutāgamaha

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahāhrudho Mahākartho Mahābhootho Mahānidhihi

k**udha Kundhara Kundha Parjanya Pāvano Nilaha
Amrutāsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutāpanaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chānuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanāshanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahān
Adhruta Svadruta Svāsya Prāgvamso Vamsa-Vardhanaha 90

Bhārabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kāmadhaha
Ashrama Shramana Kshāma Suparno Vāyu Vāhanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitā Damaha
Aparājita Sarvashaho Niyanthā Niyamo Yamaha

Satvavaān Sātvika Satyā Satyā Dharma Pārayanaha
Abhipr Āya Priyār Horha Priyakrit Preetivardhanaha

Vihayā Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savithā Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhāmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95

Sanāt Sanāt-Anamah Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhātika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminām Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

Uttārano Dushkruthihā Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayāpahaha
Chathurasro Gabheerāthma Ivdhisho Vyādhsho Dhisaha 100

Anāthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirāngadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parākramaha

Adāra Nilayo Dhāthā Pushpa Hāsa Prajā-Garaha
Urdhvaga Satpatā Chāra Prānadha Pranava Pranaha

Pramānam Prāna Nilaya Prānabrut Prāna Jivanaha
Tatvam Tatva Videkātma Janma Mrutyu Jarāthigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthāra Savita Prapitāmahaha
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnāngo Yagna Vāhanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sādhanaha
Yagnāndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannādha Evacha

Atmayoni Svayam Jāto Vaikhāna Sāmagāyanaha
Devaki Nandhana Shruastā Kshideesha Pāpa Nāshanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri Shārnga Dhanva Gadhā Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanāyudhaha

Sarva Prharanāyudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Shārngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur Vāsudeva Abhirakshathu 108
(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahātmanaha
Nāmnām Sahasram Divyānām Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuyā Nityam Yaschabhi Parikeertayēth
Nāshubam Prapnuyath Kimchit Somutrēha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhrāmana-Syāt Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syāt Shoodhra Sukha-Māvāpnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmāpnuyath
Kāmā-Navapnuyat Kami Prajārti Chāpnuyāt Prajām

Bhaktimān Ya Sathodhdāya Shuchi-Sthagahamānasaha
Sahasram Vāsudevasya Nāmnā-Metath Prakeertayedh 5

Yasha Prapnoti Vipulam Yādhi Prādhānya-Mevacha
Achalām Shriya Māpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitāpnoti Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutimān Bala Roopa Gunānvitaha

Rogārto Muchyate Rogāth Baddho Muchyetha Bhandhānaāth
Bhayān Muchyeta Bheethasthu Muchyetāpana Āpataha

Durgān-Yadhitharat-Yāshu Purusha Purushotamam
Stuvan Nāma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

Vāsudevāshrayo Martyo Vāsudeva Parayanaha
Sarva Pāpa Vishuddhātma Yādhi Brahma Sanāthanam 10

Na Vāsudeva Bhaktānā-Mashubham Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jarā Vyādhi Bhayam Naivo Pajāyathe

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetātma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Mātsaryam Na Lobho Nāshubhā Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyānām Bhaktānam Purushottame

Dhyausa Chandhrārka Nakshtrā Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vāsudevasya Veeryena Vidrutāni Mahātmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasē Varthathētham Krushnasya Sasarāsaram 15

Indhriyāni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vāsudevātmakān Yāhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarvākamāna Māchāra Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha
Jangamā Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyānam Tadā Saankhyam Vidhya Shilpādhi Karmacha
Vedha Shaastrāni Vigyāna Metat Sarvam Janārdhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyāpata Bhootātma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyāsena Keertidam
Padēthya Ichchēt Purusha Shrēeya Prāpthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vāpuyayam
Bhajanthiye Pushkarāksham Nadheyānti Parābhavam

Nadheyanti Parābhava Om Nam Iti

Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishālāksha Padmanābha Surottama
Bhaktānām Anuraktānām Trātā Bhava Janārdhana

Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nāma Shahasrena Shtotu Michathi Pāndava
Sohamēkena Slokena Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

Vyāsa Uvācha
Vāsanaadh Vāsudevasya Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe
Sri Vāsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25

Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor Nāma Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara Uvacha
Shreerāma Rāma Rāmēthi Ramē Rāme Manoramē
Sahasra Nāma Thattulyam Rāma Nāma Varananē (Repeat This Verse Three Times)
Shree Rāma Nama Varānana Om Nama Ithi

Brahmo Uvacha
Namo Swananthāya Sahasra Murthayē Shasra Padakshi Siroru Bāhave
Sahasra Nāmne Purushāya Sāswate Sahasr Kodi Yugadārine Namaha
Sahasra Kodi Yuga Dārine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra Pārtho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantomā Yejanā Paryu Pāsathe
Tesham Nityabhiyuktānām Yogakshemam Vahāmyaham 30

Paritranaya Sadhunam Vināshāya Cha Dhushkrutām
Dharma Samsathāpanārthāya Sambhavāmi Yuge Yuge

Artā Vishannā shilāscha Bheethā Koreshu Cha Vyathishu Vartamānāhā
Samkeertya Narāyana Shabta Mātram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kāyena Vāchā Manasendriyerva Budhyātma Nāva Prakrutē Swabhāvath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narāyanāyetu Samarpayāmi.

2 comments:

  1. Vacha vani Maja avi pan samjnu ny aaaa su keva mage

    ReplyDelete